زامیاد نیسان

 • نیسان باری تکسوز و دوگانه سوز

  شرایط فروش نیسان باری صفر تکسوز و دوگانه سوز به شرح زیر می باشد:

  نیسان دوگانه سوز بدون هیدرولیک مبلغ 1 میلیون تومان ارزانتر است.

 • پیش پرداخت 13.500.000 تومان یکساله

  نیسان باری تکسوز

  پیش پرداخت: 13.500.000 تومان.

  مدت زمان کل اقساط: 12 ماه.

  تعداد اقساط: 2 قسط.

  فاصله اقساط: 6 ماهه.

  مبلغ اقساط: 13.826.000 تومان.

  نرخ سود: 14 %.

  مبلغ وام: 24 میلیون تومان.

  موعد تحویل: آنی

 • پیش پرداخت 13.500.000 تومان دو ساله

  نیسان باری تکسوز

  پیش پرداخت: 13.500.000 تومان.

  مدت زمان کل اقساط: 24 ماه.

  تعداد اقساط: 4 قسط.

  فاصله اقساط: 6 ماهه.

  مبلغ اقساط: 7.813.000 تومان.

  نرخ سود: 18 %.

  مبلغ وام: 24 میلیون تومان.

  موعد تحویل: آنی.

 • پیش پرداخت 15.900.000 تومان یکساله

  نیسان باری دوگانه سوز فرمان هیدرولیک

  پیش پرداخت: 15.900.000 تومان.

  مدت زمان کل اقساط: 12 ماه.

  تعداد اقساط: 2 قسط.

  فاصله اقساط: 6 ماهه.

  مبلغ اقساط: 14.500.000 تومان.

  نرخ سود: 12 %.

  مبلغ وام: 25 میلیون تومان.

  موعد تحویل: آنی آماده به تحویل

  آبی و سفید موجود است.

 • پیش پرداخت 15.900.000 تومان دو ساله

  نیسان باری دوگانه سوز فرمان هیدرولیک

  پیش پرداخت: 15.900.000 تومان.

  مدت زمان کل اقساط: 24 ماه.

  تعداد اقساط: 4 قسط.

  فاصله اقساط: 6 ماهه.

  مبلغ اقساط: 8.140.000 تومان.

  نرخ سود: 20 %.

  مبلغ وام: 25 میلیون تومان.

  موعد تحویل: آنی آماده به تحویل

  سفید و آبی موجود است.

 • پیش پرداخت 16.200.000 تومان سه ساله

  نیسان باری دوگانه سوز فرمان هیدرولیک

  پیش پرداخت: 16.200.000 تومان.

  مدت زمان کل اقساط: 36 ماه.

  تعداد اقساط: 6 قسط.

  فاصله اقساط: 6 ماهه.

  مبلغ اقساط: 6.080.000 تومان.

  نرخ سود: 24 %.

  مبلغ وام: 25 میلیون تومان.

  موعد تحویل: آنی آماده به تحویل

  سفید و آبی موجود است.